Jehangir SabavalaJehangir Sabavala
The Predator - 1987 [Page 45]
 
Jehangir Sabavala
The Sorcerer II  - 2003 [Page 15]